KeyInfo

powiadom znajomego:
zwiń
contact form
wyślij

Wyłączenie odpowiedzialności

  1. Informacje zawarte na stronach internetowych: www.itiholdings.com, www.iti.pl (dalej jako „Strony Internetowe”) podawane są przez International Trading and Investments Holdings SA Luxembourg (dalej jako „Grupa ITI”) wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Informacje te nie stanowią, w szczególności jakiegokolwiek profesjonalnego doradztwa. Grupa ITI nie daje jakichkolwiek gwarancji, zapewnień, ani nie zaciąga żadnych zobowiązań dotyczących zawartości Stron Internetowych, w tym Newslettera ITI lub jakichkolwiek innych usług subskrypcyjnych zawartych na Stronach Internetowych. Ponadto, Grupa ITI nie daje żadnych gwarancji w odniesieniu do jakości, rzetelności, kompletności lub celowej przydatności jakiejkolwiek treści lub usługi pochodzącej ze Stron Internetowych.
  2. Grupa ITI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju, powstałych w związku z wykorzystaniem informacji zawartych na Stronach Internetowych, w tym pozyskanych w związku z korzystaniem z Newslettera ITI lub innych usług subskrypcyjnych dostępnych na Stronach Internetowych. W szczególności, Grupa ITI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju powstałych na skutek przerwy lub opóźnienia w dostępie do Stron Internetowych z jakiegokolwiek powodu.

Prawa autorskie

  1. Wszelkie prawa, łącznie z prawami autorskimi do Stron Internetowych, w tym do materiałów zawartych na Stronach Internetowych przysługują wyłącznie Grupie ITI. Grupa ITI, inne nazwy, obrazy i logo identyfikujące Grupę ITI lub usługi, stanowią zarejestrowane znaki towarowe Grupy ITI.
  2. Strony Internetowe, ani jakiekolwiek ich elementy nie mogą być kopiowane, przechowywane, powielane, zmieniane, publicznie wystawiane lub dystrybuowane w jakikolwiek sposób (włączywszy w to inne strony internetowe), jak też wykorzystywane w jakiejkolwiek działalności komercyjnej lub niekomercyjnej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Zapytania w sprawie zezwolenia powinny być adresowane do: kontakt@iti.pl.
  3. Wszelkie nieuprawnione korzystanie z materiałów zawartych na Stronach Internetowych stanowi naruszenie praw Grupy ITI i podlega odpowiedzialności.

Działalność