KeyInfo

powiadom znajomego:
zwiń
contact form
wyślij

Data: 1 października 2010 r.
Zasady Prawne i Polityka Zachowania Poufności w Grupie ITI
Regulamin Newslettera ITI

Niniejsze oświadczenie dotyczy korzystania ze stron internetowych International Trading and Investments Holdings SA Luxembourg (“Grupa ITI”) pod URL www.itiholdings.com lub www.iti.pl (każda z nich zwana „Strona Internetowa” lub łącznie „Strony Internetowe”) oraz objętego subskrypcją serwisu informacyjnego Grupy ITI zatytułowanego “Newsletter ITI”.

Korzystając ze Stron Internetowych i/lub rejestrując się w celu otrzymywania Newslettera ITI użytkownik wyraża zgodę na warunki Zasad Prawnych i Polityki Zachowania Poufności w Grupie ITI oraz Regulaminu Newslettera ITI.

I. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Informacje zawarte na Stronach Internetowych podawane są przez Grupę ITI wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Informacje te nie stanowią, w szczególności jakiegokolwiek profesjonalnego doradztwa. Grupa ITI nie daje jakichkolwiek gwarancji, zapewnień, ani nie zaciąga żadnych zobowiązań dotyczących zawartości Stron Internetowych, w tym Newslettera ITI lub jakichkolwiek innych usług subskrypcyjnych zawartych na Stronach Internetowych. Ponadto, Grupa ITI nie daje żadnych gwarancji w odniesieniu do jakości, rzetelności, kompletności lub celowej przydatności jakiejkolwiek treści lub usługi pochodzącej ze Stron Internetowych.

2.Grupa ITI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju, powstałych w związku z wykorzystaniem informacji zawartych na Stronach Internetowych, w tym pozyskanych w związku z korzystaniem z Newslettera ITI lub innych usług subskrypcyjnych dostępnych na Stronach Internetowych. W szczególności, Grupa ITI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju powstałych na skutek przerwy lub opóźnienia w dostępie do Stron Internetowych z jakiegokolwiek powodu.

II. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa, łącznie z prawami autorskimi do Stron Internetowych, w tym do materiałów zawartych na Stronach Internetowych przysługują wyłącznie Grupie ITI. Grupa ITI, inne nazwy, obrazy i logo identyfikujące Grupę ITI lub usługi, stanowią zarejestrowane znaki towarowe Grupy ITI.

2. Strony Internetowe, ani jakiekolwiek ich elementy nie mogą być kopiowane, przechowywane, powielane, zmieniane, publicznie wystawiane lub dystrybuowane w jakikolwiek sposób (włączywszy w to inne strony internetowe), jak też wykorzystywane w jakiejkolwiek działalności komercyjnej lub niekomercyjnej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Zapytania w sprawie zezwolenia powinny być adresowane do: kontakt@iti.pl.

3. Wszelkie nieuprawnione korzystanie z materiałów zawartych na Stronach Internetowych stanowi naruszenie praw Grupy ITI i podlega odpowiedzialności.

III. Polityka Zachowania Poufności

1. Wprowadzenie

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych osobowych otrzymanych od użytkowników w trakcie odwiedzania Stron Internetowych oraz poprzez korzystanie z Newslettera ITI.

2. Cel

Celem niniejszej polityki zachowania poufności w Grupie ITI jest poinformowanie klientów i użytkowników Stron Internetowych o filozofii i sposobie obchodzenia się z ich danymi, a także o ochronie danych osobowych na Stronach Internetowych.

3. Rejestracja. Dostęp do usług

3.1. W celu (a) dostępu do pewnych usług; lub (b) subskrypcji Newslettera ITI; lub (c) wysyłania pytań lub komentarzy, lub (d) rejestracji w celu korzystania z innych usług udostępnianych na Stronach Internetowych, użytkownik musi w pierwszej kolejności wypełnić i dostarczyć formularz dostępny na Stronach Internetowych.

3.2. W trakcie procesu rejestracji, użytkownik może być poproszony o podanie odpowiednich „danych osobowych” i musi wpisać swoje dane kontaktowe (takie jak adres poczty elektronicznej, nazwisko, adres pocztowy, telefon itp.).

3.3. Dane osobowe podane przy rejestracji umożliwiają Grupie ITI dostarczanie Newslettera ITI, a także potwierdzenie tożsamości użytkowników.

4. Przechowywanie i wykorzystywanie danych

4.1. Informacja dostarczana w trakcie rejestracji dla celów subskrypcji Newslettera ITI lub innych usług , jest przeznaczona tylko dla Grupy ITI.

4.2. Grupa ITI jest wyłącznym właścicielem wszelkich informacji zgromadzonych za pośrednictwem Stron Internetowych. Informacje te nie będą zbywane, ani wypożyczane lub wymieniane z osobami trzecimi. Grupa ITI może jednak korzystać z osób trzecich do prowadzenia badań, przetwarzania danych, utrzymywania Stron Internetowych lub świadczenia usług związanych z przygotowaniem i dostarczaniem Newslettera ITI w imieniu Grupy ITI.

4.3. Po zarejestrowaniu informacje są przechowywane w bazie danych Grupy ITI. Są one także kopiowane do szerokiej firmowej bazy danych Grupy ITI, tak aby upoważniony personel Grupy ITI w ramach biura w Luxemburgu, w Polsce i w biurach międzynarodowych mógł mieć wgląd, kto jest zarejestrowany w serwisie Newslettera ITI.

4.4. Ponieważ Grupa ITI jest organizacją europejskich i nieeuropejskich spółek, możemy udostępniać dane także personelowi takich firm. Oznacza to, iż dane osobowe mogą być przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do systemów prawnych, które mogą nie przewidywać takiego samego poziomu ochrony i procedur bezpieczeństwa jak Luksemburg lub Rzeczpospolita Polska. Na Stronach Internetowych można uzyskać aktualną informację na temat spółek Grupy ITI.

5. Pliki identyfikujące użytkownika (‘cookies’)

W celu ustalenia danych statystycznych o ruchu użytkowników oraz ułatwienia użytkownikom korzystania z treści Stron Internetowych, Grupa ITI używa technologii znanej jako cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, co nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z treści Stron Internetowych. Więcej informacji na temat wyłączania cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek oraz treść sekcji "help" danej przeglądarki.

6. Rejestracja aktywności ('log file' )

Grupa ITI przechowuje dane aktywności w celu wykrycia trendów na Stronach Internetowych oraz zarządzania i optymalizowania oferowanych usług. Te informacje nie są i nie będą połączone z jakimikolwiek danymi osobowymi użytkowników.

7. Korzystanie z danych przez osoby trzecie

Grupa ITI nie przekazuje osobom trzecim danych udostępnionych przez użytkowników Stron Internetowych, chyba że: (a) użytkownik udziela zgody na przekazanie danych; lub (b) dane przekazywane są na rzecz spółek Grupy ITI; lub (c) przekazanie danych jest konieczne dla zapewnienia właściwego przechowywania danych lub właściwego działania Stron Internetowych; lub(d) obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa lub orzeczenia sądu.

8. Odesłania (‘linki’) i strony internetowe osób trzecich

8.1. Strony Internetowe mogą zawierać odesłania (linki) do innych stron internetowych, które są poza kontrolą Grupy ITI i nie są objęte niniejszą polityką zachowania poufności.

8.2. Grupa ITI nie jest w stanie kontrolować sposobu wykorzystywania danych osobowych na tych zewnętrznych stronach. Jeśli użytkownik wchodzi na inne strony wykorzystując dostępne linki, operatorzy tych stron mogą gromadzić informacje uzyskane od użytkownika, które będą wykorzystywane przez nich zgodnie z ich polityką ochrony danych, która może się różnić od polityki ochrony danych Grupy ITI.

8.3. Grupa ITI zaleca użytkownikom wypełniającym formularze rejestracyjne sprawdzenie oświadczeń o polityce poufności stosowanych na tych zewnętrznych stronach.

8.4. Niniejsze oświadczenie o polityce zachowania poufności ma zastosowanie jedynie do Stron Internetowych Grupy ITI dostępnych pod adresami www.itiholdings.com i www.iti.pl, włącznie z kontynuacjami stron.

9. Zapytania

9.1. Od czasu do czasu Grupa ITI przeprowadza konkursy, kwestionariusze i badania. Udział w tych przedsięwzięciach jest nieodpłatny.

9.2. Konkursy, kwestionariusze i badania mogą zawierać pewne informacje kontaktowe, a także informacje społeczne i demograficzne.

9.3. Uzyskane informacje zostaną użyte wyłącznie do wskazanych celów i nie zostaną rozpowszechnione bez zgody użytkowników.

9.4. Jeżeli jakiekolwiek informacje zebrane w trakcie przeprowadzania konkursów, kwestionariuszy lub badań zostaną opublikowane lub publicznie udostępnione, to dane te nie będą imienne.

10. Zabezpieczenia

10.1. Grupa ITI chroni dane użytkowników i przykłada dużą staranność w zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników i zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do tych danych wykorzystując właściwe technologie i procedury wewnętrzne, jak to jest wymagane przez przepisy Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zmianami), obowiązującej na terytorium Polski.

10.2. Dane przesłane Grupie ITI przez użytkowników są chronione przed dostępem w trybie on-line i off-line. Zgromadzone dane osobowe są przechowywane na serwerze z limitowanym dostępem, z zabezpieczeniem firewall.

10.3. Wszystkie dane są przechowywane w biurach Grupy ITI a dostęp do nich mają tylko ci pracownicy i współpracownicy, którzy muszą z tymi danymi bezpośrednio pracować. Pracownicy i współpracownicy Grupy ITI mają obowiązek utrzymania wszystkich danych w ścisłej tajemnicy a urządzenia używane przez pracowników są zabezpieczane hasłami. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Grupy ITI są nieustannie informowani o zasadach poufności i wytycznych dotyczących zabezpieczeń w Grupie ITI. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Grupy ITI są świadomi konieczności ochrony danych osobowych i są zobowiązani należycie obchodzić się z tymi danymi i informacjami. Infrastruktura informatyczna w Grupie ITI jest zabezpieczona i zainstalowana w nowoczesnej infrastrukturze.

10.4. Procedury bezpieczeństwa Grupy ITI przewidują także możliwość sprawdzenia identyfikacji przed udostępnieniem użytkownikowi jego danych osobowych.

10.5. Grupa ITI przeprowadza okresowe przeglądy polityk i procedur bezpieczeństwa dla zapewnienia, że systemy Grupy ITI są właściwie zabezpieczone i chronione.

11. Administracja danymi osobowymi

11.1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest International Trading and Investments Holdings SA Luxembourg, 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg i może powierzyć to zadanie innemu administratorowi, na podstawie osobnej pisemnej umowy (“Administrator”). Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: kontakt@iti.pl lub pocztą wysłaną na powyższy adres.

11.2. Dane osobowe mogą być udostępnione zgodnie z Polityką Zachowania Poufności Grupy ITI dostępną na Stronach Internetowych lub zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

11.3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Administratora w celu identyfikacji użytkowników, w celach marketingowych, w tym wysyłania Newslettera ITI, przygotowania kwestionariuszy, badań i konkursów.

11.4. Użytkownicy Stron Internetowych są zawsze informowani o sposobie przechowywania danych przez Grupę ITI oraz w jakich celach Grupa ITI wykorzystuje te dane.

11.5. Jeżeli Grupa ITI będzie miała zamiar wykorzystywać dane osobowe w celach innych niż określone w niniejszej Polityce Zachowania Poufności, Grupa ITI zobowiązana jest najpierw uzyskać zgodę użytkownika przesłaną w formie elektronicznej, a użytkownik zawsze ma prawo odmowy udzielenia powyższej zgody.

12. Dostęp, modyfikowanie i poprawianie danych osobowych

12.1. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie. Użytkownik nie ma żadnego prawnego obowiązku udostępnienia danych osobowych Grupie ITI.

12.2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, modyfikowania i poprawiania swoich danych osobowych.

12.3. W przypadku konieczności modyfikacji lub zmiany informacji o użytkowniku, np. zmiany adresu, Grupa ITI zapewnia właściwe modyfikacje, uzupełnienie lub usunięcie.

12.4. Użytkownik może w każdym czasie zażądać kopii informacji, którą Grupa ITI posiada na temat użytkownika, kontaktując się poprzez pocztę elektroniczną wysłaną na następujący adres email kontakt@iti.pl

12.5. Jeśli dane użytkownika uległy zmianie, użytkownik powinien powiadomić Grupę ITI. Użytkownik może zmienić lub poprawić swoje dane online poprzez Strony Internetowe lub drogą mailową email: kontakt@iti.pl

12.6. Dane osobowe są przechowywane przez Grupę ITI w okresie, kiedy użytkownik jest zarejestrowany w celu korzystania z jednej lub większej ilości usług dostarczanych przez Grupę ITI.

13. Wybór i rezygnacja

13.1. Odwiedzający Strony Internetowe i klienci mogą w każdym czasie zrezygnować z usług, dla których są zarejestrowani. Dane są wtedy całkowicie usuwane, z wyjątkiem danych, które Grupa ITI zobowiązana jest zachować zgodnie z wymaganiami prawa.

13.2. Grupa ITI zachowuje prawo, według własnego uznania, zakończyć dostęp użytkownika do wszystkich lub części Stron Internetowych, lub w zakresie usług dotyczących Newslettera ITI, za powiadomieniem lub bez powiadomienia.

14. Informacje o zmianach

14.1. Informujemy, iż Zasady Prawne i Polityka Zachowania Poufności Grupy ITI mogą podlegać zmianom. Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany tych postanowień, Grupa ITI poinformuje o tym użytkowników zamieszczając informacje na Stronach Internetowych, bądź wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną.

14.2. Jeżeli jakakolwiek informacja o zmianach niniejszego oświadczenia nie zostanie opublikowana to obowiązywać będzie niniejsze oświadczenie

15. Kontakt z Grupą ITI

Jeśli masz pytania dotyczące polityki zachowania poufności prosimy o kontakt e-mail: kontakt@iti.pl.

16. Prawo właściwe

Strony Internetowe, Zasady Prawne i Polityka Zachowania Poufności Grupy ITI są rządzone prawem polskim. Polskie sądy mają wyłączną jurysdykcję w rozstrzyganiu sporów powstałych w związku ze Stronami Internetowymi oraz Zasadami Prawnymi i Polityką Zachowania Poufności Grupy ITI.

IV. Regulamin Newslettera ITI z dnia 1 października 2010 r.

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Usługa Newslettera ITI jest bezpłatną informacyjną usługą internetową, którego operatorem jest International Trading and Investments Holdings SA Luxembourg z siedzibą w Luksemburgu 5 rue Guillaume Kroll, L 1882 Luksemburg (dalej zwana „Grupa ITI” lub „Operator”)

2. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) (dalej zwana „Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną”).

3. Regulamin określa rodzaj oraz warunki świadczenia Usługi Newslettera ITI drogą elektroniczną przez Operatora, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia Usługi Newslettera ITI, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§2

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną.

2) Operator lub Grupa ITI – International Trading and Investments Holdings SA Luxembourg, 5 rue Guillaume Kroll, L- 1882 Luxembourg.

3) Usługa Newslettera ITI - świadczone na rzecz Użytkownika przez Operatora, nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem serwisu „Newsletter ITI” dostępnego poprzez strony internetowe http://www.itiholdings.com/ oraz http://www.iti.pl/.

4) Strony Internetowe- strony internetowe zarządzane przez Operatora http://www.itiholdings.com/ oraz http://www.iti.pl/.

5) Konto - dostępna dla Użytkownika Usługi Newslettera ITI po prawidłowym zalogowaniu się część http://www.itiholdings.com/ oraz http://www.iti.pl/pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych.

§3

Zamawiając Usługę Newslettera ITI, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

II. Rejestracja

§4

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem poprzez rejestrację Konta przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronach Internetowych (dalej zwana „Umowa”). Okres obowiązywania Umowy jest nieokreślony.

2. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem może być rozwiązana przez Użytkownika poprzez rezygnację dostarczoną przez Użytkownika na adres: kontakt@iti.pl, zgodnie z §8 Regulaminu.

3. Operator jest upoważniony do rozwiązania Umowy:

a. z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego trzydzieści (30) dni;

b. ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Użytkownik narusza warunki Umowy, niniejszego Regulaminu lub jakichkolwiek przepisów prawa,

wysyłając wypowiedzenie na adres mailowy Użytkownika wskazany w trakcie rejestracji.

§5

1. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz korzystanie z usług świadczonych poprzez Strony Internetowe, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, przetwarzanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w następujących celach:

a. świadczenia Usługi Newslettera ITI poprzez Strony Internetowe;

b. w celach marketingowych, statystycznych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w ramach Usługi Newslettera ITI.

2. Podczas rejestracji Użytkownik może być poproszony o podanie następujących danych osobowych:

a. Imię i Nazwisko;

b. Identyfikator (login);

c. Adres poczty elektronicznej,

d. Numer telefonu;

e. Dodatkowe dane o charakterze demograficznym lub społecznym.

3. Usługa Newslettera ITI jest zamawiana poprzez rejestrację na Stronach Internetowych, która odbywa się w następujący sposób:

a. Rejestracja w serwisie odbywa się na stronie nowy Użytkownik poprzez wypełnienie wniosku rejestracyjnego;

b. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola sekcji „Dane do rejestracji" we wniosku oraz zaznaczyć pole „Chcę otrzymywać Newsletter ITI/informacje o Grupie ITI".

c. Dane wpisane we wniosku powinny dotyczyć Użytkownika, który zamawia usługę i być zgodne z prawdą.

d. Poprawnie wypełniony wniosek i zaakceptowany przez Użytkownika przesyłany jest do operatora oraz zapisywany w bazie danych http://www.itiholdings.com/ oraz http://www.iti.pl/.

e. Na wskazany we wniosku adres e-mailowy Użytkownika, system wysyła potwierdzenie rejestracji w serwisie http://www.itiholdings.com/ oraz http://www.iti.pl/.

f. Brak poprawnej weryfikacji adresu e-mail Użytkownika, skutkuje usunięciem danych wprowadzonych do bazy danych w terminie czternastu (14) dni po rejestracji w bazie danych.

4. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

6. Cofnięcie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wymienionych w punkcie poprzedzającym uprawnia Operatora do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi Newslettera ITI na rzecz tego użytkownika.

7. Wysyłanie zamówionej Usługi Newslettera ITI na podany przez użytkownika adres skrzynki poczty elektronicznej jest usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej zawartej w Usłudze Newslettera ITI, jak to jest określone w Ustawie o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

9. Usługa Newslettera ITI jest przesyłana do Użytkowników zgodnie z częstotliwością wybraną przez Użytkownika przy zamawianiu usługi, jeśli taka opcja jest dostępna. W braku takiej opcji Usługa Newslettera ITI będzie wysyłana tylko z jedną wybraną przez Operatora częstotliwością.

10. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

III. Dane Osobowe

§6

1. Operator jest administratorem danych osobowych. Operator chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w §5 ustęp 1 Regulaminu jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm) (dalej zwana „Ustawa o Ochronie Danych Osobowych”) oraz Polityki Poufności Grupy ITI.

2. Po zarejestrowaniu dane osobowe są przechowywane w bazie danych Operatora. Są one także kopiowane do szerokiej firmowej bazy danych Operatora, tak aby upoważniony personel Grupy ITI w ramach biura w Luxemburgu, w Polsce i w biurach międzynarodowych mógł mieć wgląd, kto jest zarejestrowany w Usłudze Newslettera ITI.

3. Ponieważ Grupa ITI jest organizacją europejskich i nieeuropejskich spółek, Grupa ITI może udostępniać dane także personelowi takich firm. Oznacza to, iż dane osobowe Użytkownika mogą być przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do systemów prawnych, które mogą nie przewidywać takiego samego poziomu ochrony i procedur bezpieczeństwa jak Luksemburg lub Rzeczpospolita Polska. Na Stronach Internetowych Użytkownik uzyska aktualną informację na temat spółek Grupy ITI.

4. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne.

6. Operator nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi Newslettera ITI bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych. O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.

7. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:

a. adres IP,

b. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na Strony Internetowe,

c. innych informacji transmitowanych protokołem http.

8. W rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i niniejszego Regulaminu, ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne tj. spółki, przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

IV. Prawa Autorskie
§7

1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Newsletterze ITI należą do Grupy ITI.

2. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami). Żaden z utworów w całości jak i części znajdujący się w Usłudze Newsletterze ITI a także pozyskany przez Użytkowników w ramach świadczonych usług, nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Grupy ITI.

V. Wyrejestrowanie

§8

1. Użytkownik może wyrejestrować się z Usługi Newslettera ITI w każdym czasie. Wyrejestrowanie z Usługi Newslettera ITI oznacza, iż Użytkownik nie będzie więcej otrzymywał Usługi Newslettera ITI i nie będzie miał dostępu do archiwalnej Usługi Newslettera ITI na Stronach Internetowych.

2. Użytkownik może wyrejestrować się w następujący sposób:

• Klikając na link wyrejestrowania w wiadomości zawierającej Usługę Newslettera ITI lub w rubryce Usługa Newslettera ITI na Stronach Internetowych

• Wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kontakt@iti.pl

3. Operator wyrejestruje Użytkownika z Usługi Newslettera ITI w ciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania żądania.

4. Dane osobowe będą usunięte z bazy danych. Jeśli Użytkownik jest klientem Grupy ITI, lub Grupa ITI posiada dane z powodów innych niż dostarczanie Usługi Newslettera ITI, Grupa ITI zatrzyma dane w bazie danych.

5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Operatora w okresie, kiedy Użytkownik jest zarejestrowany dla jednej usługi lub dla większej ilości usług.

VI. Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

§9

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usługi Newslettera ITI.

2. Operator może powiadomić o przerwie technicznej w funkcjonowaniu Usługi Newslettera ITI w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych Newsletterze ITI.

4. Operator nie daje jakichkolwiek gwarancji, zapewnień, ani nie zaciąga żadnych zobowiązań dotyczących zawartości Newslettera ITI. Ponadto, Operator nie daje żadnych gwarancji w odniesieniu do jakości, rzetelności, kompletności lub celowej przydatności jakiejkolwiek treści pochodzącej z Usługi Newslettera ITI.

5. Z wyłączeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek wykorzystania informacji zawartych w Usłudze Newslettera ITI lub na skutek przerwania lub opóźnienia w dostępie do Usługi Newslettera ITI z jakiegokolwiek powodu.

6. Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

VII. Postępowanie reklamacyjne

§10

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług Newslettera ITI należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres kontakt@iti.pl.

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu siedmiu (7) dni roboczych.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika.

 

VIII. Postanowienia końcowe

§ 11

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronach Internetowych i stanowi integralną część zawieranej z użytkownikiem umowy.

§ 12

Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie siedmiu (7) dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte.

§ 13

Operator zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu jedynie na korzyść użytkownika.

Działalność